Stichting Keukentafel: onafhankelijk & professioneel

De missie van Stichting Keukentafel is om vanuit de onafhankelijke coachende rol de agrarische ondernemer en zijn gezin te begeleiden bij:

  • Het helder krijgen van wensen en doelen
  • in beeld brengen van concrete acties om de doelen te realiseren
  • het maken van belangrijke keuzes

Door het stellen van de juiste vragen over alle facetten van het ondernemerschap, de ondernemer en het bedrijf ontstaat er inzicht waardoor de boer/ tuinder weer in staat is zijn (nieuwe) weg verder te bewandelen samen met zijn adviseurs.

De Stichting heeft geen winstbejag. Zo kunnen bestuurders en Raad van Advies alleen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Bemiddeling
Ondernemers die contact zoeken met hun vraag bij Stichting Keukentafel krijgen een intakegesprek waarin bekeken wordt wat de probleemstelling of ambitie is. Als coaching een gepast middel is, zal de stichting een geschikte Maat (agricoach) voorstellen. Als blijkt dat het beter door een ander opgepakt kan worden, zal er doorverwezen worden naar derden.


Van de aangesloten Agricoaches wordt verwacht dat ze een contract afsluiten met de ondernemer, waarin het doel van het traject wordt opgenomen, evenals de duur en de kosten. Van de ondernemer wordt verwacht dat die actief en open meewerkt in het proces.

Kwaliteit tafelgenoten
De aangesloten Maten en het bestuur dragen samen zorg voor de kwaliteit. In haar werkzaamheden zullen allen de ethische gedragsregels van Nobco onderschrijven. Daarnaast zullen de Maten zich blijven ontwikkelen door regelmatig gezamenlijke intervisie.

De Maten van Stichting Keukentafel zijn onafhankelijk. Zij staan de ondernemer, zijn partner of gezin ter zijde, waarbij nimmer doelstellingen van derden worden nagestreefd.  De agricoaches zullen de ondernemer deskundig begeleiden en garanderen een vertrouwelijke behandeling.

Subsidie
De stichting bemiddelt bij subsidie voor coachingstrajecten bij ondernemers. Als uw organisatie interesse heeft om een coachtrajet van een ondernemer (deels) te financieren, neem dan contact op met het bestuur. Zij zullen met u de verdere gang van zaken bespreken.